021-77160794

خدمات

 
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

خدمات ژئوفیزیکی

- انجام کلیه خدمات ژئوفیزیکی (میدانی و دفتری)

تحکیم بستر

اجرای تحکیم بستر خاک های مسئله دار و با مقاومت کم

عملیات گمانه زنی

انجام کلیه امور حفاری با قطرهای مختلف و به روشهای آب شویی و کربارل

آزمایشات صحرایی

انجام کلیه آزمایشات صحرایی

تثبیت و پایدارسازی گود

انجام کلیه خدمات تثبیت و پایدارسازی گود به روشهای گوناگون بر اساس استانداردهای موجود بین المللیانجام

سیستمهای زهکش

اجرای سیستمهای زهکش ساختمانها و کلیه ابنیه جهت ممانعت از رسیدن رطوبت به شالوده ها

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی