021-77160794
تثبیت و پایدارسازی گود
  • تثبیت و پایدارسازی گود

تثبیت و پایدارسازی گود

خلاصه

انجام کلیه خدمات تثبیت و پایدارسازی گود به روشهای گوناگون بر اساس استانداردهای موجود بین المللیانجام


توضیحات

اجرای تثبیت گود به روشهای ذیل توسط این شرکت قابل انجام است.

  • روش نیلینگ
  • روش انکراژ
  • خرپا فلزی
  • استراد Strad
  • شیب ایمن یا پلکانی
  • سپر کوبی
  • شمع یا ریز شمع