021-77160794
آزمایشات صحرایی
 • آزمایشات صحرایی

آزمایشات صحرایی

خلاصه

انجام کلیه آزمایشات صحرایی


توضیحات

 • انجام آزمایش تعداد ضربه نفوذ استاندارد SPT
 • انجام آزمایش فشاری نفوذ استاندارد CPT
 • انجام آزمایش دانسیته در محل
 • انجام آزمایش تراکم سنجی در محل
 • انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در محل
 • انجام آزمایش بارگذاری سقف
 • انجام آزمایش بارگذاری شمع
 • انجام آزمایش برش برجا
 • انجام کلیه آزمایشات بتن
 • انجام کلیه آزمایشات ملات
 • انجام کلیه آزمایشات آسفالت
 • انجام کلیه آزمایشات خاک