021-77160794
fereshteh2.jpg
  • fereshteh2.jpg
  • fereshteh5jpg.jpg

سیستمهای زهکش

خلاصه

اجرای سیستمهای زهکش ساختمانها و کلیه ابنیه جهت ممانعت از رسیدن رطوبت به شالوده ها


توضیحات

اجرای سیستم زهکش و عایق جهت حفاظت از شالوده ها و سازه ها از رطوبت و نفوذ آب به روشهای ذیل انجام میگردد.

  • اجرای سیستم زهکش کف با اجرای کانال و قلوه ریزی
  • اجرای سیستم زهکش کف با اجرای کانال و لوله گذاری مشبک
  • اجرای سیستم زهکش  دیوار با اجرای ژئوکامپوزیت ها
  • اجرای سیستم زهکش دیوار با اجرای قلوه ریزی
  • اجرای سیستم عایق با مواد PVC