021-77160794

خدمات

 
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

مطالعات و مشاوره ژئوفیزیکی

- انجام کلیه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای ژئوفیزیکی در قالب پروژه های مطالعاتی و مشاوره ای در شاخه های مختلف ژئوفیزیک

مطالعات و مشاوره ژئوتکنیک

- انجام کلیه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای ژئوتکنیکی از طراحی تا اجرای انواع آزمایشات مورد نیاز در پروژه های مرتبط ساختمانی

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی