021-77160794
geotechnical-pic.png
  • geotechnical-pic.png
  • 33.jpg
  • 36.jpg

مطالعات و مشاوره ژئوتکنیک

خدمات مطالعاتی و مشاوره ای ژئوتکنیک در شاخه های مختلف
خلاصه

- انجام کلیه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای ژئوتکنیکی از طراحی تا اجرای انواع آزمایشات مورد نیاز در پروژه های مرتبط ساختمانی


توضیحات

اهم فعاليتهاي اين شرکت در بخش خدمات مهندسي ژئوتکنيک به شرح زير مي باشد:

مطالعات ژئوتکنيک ( ساختگاهی ، خاص و پهنه بندی )
مطالعات ژئوتکنيک لرزه ای و پهنه بندی ( اثرساختگاهی ، روانگرايی ، تشديد و لغزش )
مطالعات زمين شناسی مهندسی
مطالعات و پهنه بندی مخاطرات حين زمين لرزه
مطالعات تحليل پايداری شيب وطراحی شيب ایمن
طراحی سازه های نگهبان موقت و دائم و تثبیت گود به روشهای مختلف و اجرای آن
طراحی سيستم زهکش ابنيه
طراحی و اجرای تحکيم بستر و بهسازی خاک
فعاليتهای صحرايی (حفاری، آزمایشات برجا و آزمایشات درون گمانه ای)
مطالعات مايکرو ترمور بصورت تک ايستگاهی جهت برآورد پريود تشديد ساختگاه
مطالعات مايکروترمور بصورت آرايه ای با استفاده از لرزه نگارهای باند پهن براي برآورد پروفيل سرعت موج برشی