021-77160794

 

پشتیبانی از محصولات
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

پایش ارتعاشات

- انجام کلیه خدمات پایش سلامت سازه ها
- خدمات طراحی و مشاوره پایش ارتعاشات در خطوط ریلی شهری و زیرزمینی
- تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی کلیه تجهیزات پایش ارتعاشات در حوزه های فوق
- پایش ارتعاشات سازه های خاص همچون سازه های تاریخی و کاهش آنها از منبع

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی