021-77160794

لرزه سنج های کف اقیانوسی

لرزه سنج های مخصوص نصب در کف دریاها و هیدروفون های دریایی