021-77160794

پروژه های ژئوفیزیکی

نمونه هایی از مهمترین پروژه های ژئوفیزیکی انجام شده

 
 1- پروژه مطالعات ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) خط لوله انتقال گاز اهواز دارخوین
  کارفرما: شرکت گاز استان خوزستان
  سال: 1387
  2- پروژه مطالعات ژئوفیزیک ( لرزه نگاری انعکاسی) کردکوی
 کارفرما: شرکت مهندسی سارنگ
 سال: 1388
3- مطالعات تونل انتقال سد قوچم به سد آزاد (لرزه نگاری انعکاسی و انکساری)
کارفرما: شرکت پتروکاو
سال:1390


4- مطالعات ژئوفیزیک درون چاهی (دانهول) در محور سد قوچم
کارفرما: شرکت پتروکاو
سال: 13915- مطالعات لرزه خیزی و ارائه طیف ویژه سایت مخزن تعادل خط دوم انتقال آب زاهدان
کارفرما: آبفا سیستان و بلوچستان
سال:1391
6- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ پایش ارتعاشات خطوط مترو اصفهان
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان قطار شهری اصفهان
سال: 13967- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ لرزه ای سازه های تاریخی اصفهان
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سال: 13968- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ پایش ارتعاشات خط 1 مترو شیراز
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان قطار شهری شیراز
سال: 1397