021-77160794

پروژه های ژئوفیزیکی

نمونه هایی از مهمترین پروژه های ژئوفیزیکی انجام شده

 
تعدادی از پروژه های انجام شده
 1- پروژه مطالعات ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) خط لوله انتقال گاز اهواز دارخوین
  کارفرما: شرکت نفت فلات قاره
  سال: 1387


  2- پروژه مطالعات ژئوفیزیک ( لرزه نگاری انعکاسی) کردکوی
 کارفرما: شرکت مهندسی سارنگ
 سال: 1388
3- مطالعات تونل انتقال سد قوچم به سد آزاد (لرزه نگاری انعکاسی و انکساری)
کارفرما: شرکت پتروکاو
سال:1390


4- مطالعات ژئوفیزیک درون چاهی (دانهول) در محور سد قوچم
کارفرما: شرکت پتروکاو
سال: 13915- مطالعات لرزه خیزی و ارائه طیف ویژه سایت مخزن تعادل خط دوم انتقال آب زاهدان
کارفرما: آبفا سیستان و بلوچستان
سال:1391
6- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ پایش ارتعاشات خطوط مترو اصفهان
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان قطار شهری اصفهان
سال: 13967- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ لرزه ای سازه های تاریخی اصفهان
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سال: 13968- نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ پایش ارتعاشات خط 1 مترو شیراز
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت و سازمان قطار شهری شیراز
سال: 1397


- ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺧﯿﺰي ﺟﻨﻮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره) 1387
- پروژه طراحی شبکه لرزه نگاری جهت مانیتورینگ پالایشگاه بندعباس (کارفرما پالایشگاه بندرعباس) سال 1388
- ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه و ﻫﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ اروﻣﯿﻪ (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه) 1388
- ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه و ﻫﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺗﻌﺪادي از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺗﻬﺮان (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان) 1388
- ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺧﯿﺰي ﺳﺪ ﺷﻬﺮﭼﺎي (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و مجری طرح) 1389
- ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺧﯿﺰي و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮج ﺑﺮﺷﯽ ﮐﺮدﮐﻮي (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻬﺮداري کردکوی)
- ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻫﻮاز - دارﺧﻮﯾﻦ (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره) 1389
..........