021-77160794

پروژه های ابزار دقیق


تعدادی از مهمترین پروژه های انجام شده

1- بررسی و برداشت اطلاعات تصویری درون گمانه ای سد داریان
کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سال: 1393
با استفاده از دوربین درون چاهی مدل دیدیار AFZ-30 ساخت بخش تحقیق و توسعه شرکت آرمان فن آوران زمین


2-بررسی و برداشت اطلاعات تصویری درون گمانه ای در چشمه بل فاز 2 (سد داریان)
کارفرما: شرکت ایرانیان پمپ تزریق
سال:1393
با استفاده از دوربین درون چاهی مدل دیدیار AFZ-30-200 ساخت بخش تحقیق و توسعه شرکت آرمان فن آوران زمین


3-برداشت اطلاعات تصویری درون گمانه ای در دیواره اصلی سد داریان
کارفرما: شرکت آب نیرو
سال: 1394
با استفاده از دوربین درون چاهی مدل دیدیار AFZ-30-100 ساخت بخش تحقیق و توسعه شرکت آرمان فن آوران زمین4- عملیات شیب سنجی درون گمانه ای نیروگاه اتمی دارخوین
کارفرما: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و شرکت سورنا
سال: 1395
با استفاده از شیب سنج درون چاهی مدل INC202 ساخت بخش تحقیق و توسعه شرکت آرمان فن آوران زمین