021-77160794

آنتن ها


آنواع آنتها
  آنتهای مورد استفاده در ژئورادارها بر اساس فرکانس کاری بصورت تک فرکانسه و یا چند فرکانسه دسته بندی می گردند . تغییر فرکانس کاری آنتها باعث تغییر در میزان نفوذ و دقت اندازه گیری ژئورادارها می شود.
  • آنتن ها
  • شیلدها
  • آنتن های شیپوری
  • آنتن های دوفرکانسه
  • آنتنهای پرسرعت