021-77160794

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی و همچنین تجهیزات وابسته
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

تعمیر و نگهداری تجهیزات

- انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات ژئوفیزیکی، ژئوتکنیکی و ابزار دقیق

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی