021-77160794

پروژه های ژئوتکنیکیپروژه مطالعات ژئوتکنیک محل احداث فروشگاه یاس (هایپرمارکت قلعه مرغی)
کارفرما: شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو
سال: 1389