021-77160794

لرزه سنج های درون چاهی

این لرزه سنج ها در داخل گمانه ها در عمق زمین نصب میگردند.

لرزه سنج های درون چاهی