021-77160794

لرزه سنج های دیجیتال

لرزه نگارهای دیجیتال ترکیبی از لرزه سنج و دیجیتایزر هستند.

لرزه سنج مدل Amg-24