021-77160794

دوربین دید درون چاهی


- دوربین دید درون چاهی مدل AFZ30-200 باقطرهای مختلف
-
دوربین بازرسی صنعتی( بروسکوپ) با قظر 5.5 میلی متر